Leczenie uzależnień

Terapia leczenia uzależnień w Warszawie

W klinice Vita Libera w Warszawie proponujemy specjalistyczne leczenie uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, a także terapie nałogów o podłożu behawioralnym. Stosujemy nowoczesne programy terapeutyczne, które realizujemy w trybie stacjonarnym i dochodzącym (ambulatoryjnym), a ich wspólnym celem jest zapewnienie Państwu skutecznej pomocy w wyrwaniu się z nałogu i powrót do normalnego, szczęśliwego życia.

Czym jest leczenie uzależnień i kiedy jest konieczna psychoterapia?

Jak sama nazwa wskazuje, specjalne terapie uzależnień przeznaczone są dla osób borykających się z nałogiem np. alkoholizmem czy narkomanią. Jest to tak naprawdę cały zespół różnych metod leczenia, obejmujący zarówno psychoterapię, jak i farmakologię, które mają na celu wyeliminowanie fizjologicznej i psychologicznej potrzeby zażywania substancji uzależniających bądź nałogowego wykonywania określonych czynności (np. uprawiania hazardu). Aby leczenie uzależnienia przyniosło oczekiwany skutek, musi być prowadzone kompleksowo i wielokierunkowo, czyli uwzględniać czynniki psychologiczne, rodzinne, a nawet społeczne. W wyniku terapii pacjent powinien przewartościować swoje życie, by nie było ono podporządkowane nałogowi – dzięki odpowiedniej motywacji powinien umieć wytrwać w abstynencji, ale także wiedzieć, jak radzić sobie z emocjami i sytuacjami sprzyjającymi sięganiu po używki.

Na podjęcie profesjonalnej terapii powinny zdecydować się osoby, które są świadome swojego problemu i chcą z nim skutecznie walczyć. Nie ma znaczenia, czy nałóg trwa dopiero kilka miesięcy, czy kilka lat – każdy moment na leczenie jest dobry; ważne, by podjąć tę decyzję i konsekwentnie ją zrealizować.

Jakie uzależnienia można leczyć podczas terapii?

W naszym specjalistycznym ośrodku możliwe jest leczenie uzależnień zarówno od substancji psychoaktywnych, jak i tych o podłożu behawioralnym. Każdy rodzaj nałogu wymaga zwykle zastosowania nieco innych metod terapeutycznych, które są dostosowywane także indywidualnie do pacjenta. Ogólnie do naszej kliniki zapraszamy osoby, które chcą walczyć z uzależnieniem od:

 • alkoholu,
 • narkotyków i dopalaczy,
 • leków,
 • innych psychoaktywnych substancji odurzających np. kleju,
 • hazardu,
 • seksu.

Warto pamiętać, że terapia przeznaczona jest dla osób, u których zdiagnozowano nałóg. Charakteryzuje się on uczuciem przymusu przyjmowania jakiejś substancji lub wykonywania określonej czynności – przymus ten występuje stale bądź okresowo i ma charakter zarówno fizjologiczny, jak i psychologiczny.

Konsekwencje przyjmowania substancji psychoaktywnych

Jednym z podstawowych objawów jest pojawienie się i rozwój tzw. zespołu uzależnienia (nikotynowego, alkoholowego, komputerowego, internetowego itp.). Pod tym pojęciem należy rozumieć stan fizyczno-psychiczny człowieka obejmujący zjawiska fizjologiczne, behawioralne i poznawcze. Ich specyfiką jest niekontrolowane, częste używanie substancji psychoaktywnych lub wykonywanie uzależniających czynności pomimo świadomości o szkodliwych konsekwencjach związanych z tymi czynami.

Zespół uzależnień jest traktowany jako zaburzenie psychosomatyczne i wymaga specjalistycznego leczenia. Toksykomania ma bowiem wiele negatywnych zjawisk o charakterze:

 • biologicznym (uszkodzenie narządów wewnętrznych, większe ryzyko zapadalności na infekcje, przedawkowania prowadzące do utraty życia),
 • społecznym (utrata więzi rodzinnych, zaburzone relacje interpersonalne, rozwój u osób bliskich zespołu współuzależnienia),
 • ekonomicznym (mniejsza efektywność zawodowa, popadanie w długi, koszty finansowe związane z leczeniem),
 • psychologicznym (zaburzenia lękowe, nerwice, psychozy, stany depresyjne),
 • prawnym (nałogom często towarzyszą wypadki przy pracy, akty przemocy domowej, popełnianie czynów zabronionych).

Vita Libera to klinika leczenia uzależnień od nadużywania alkoholu, narkotyków, leków, dopalaczy oraz innych substancji i środków psychoaktywnych. Jesteśmy zespołem specjalistów w dziedzinie psychologii, psychiatrii, fizjoterapii, ratownictwa medycznego. W codziennej pracy kierujemy się holistycznym podejściem i empatią do każdego pacjenta.

Determinanty uzależnień

Zarówno terapeuci, jak i badacze starają się zrozumieć przyczyny, dla których niektórzy ludzie niezależnie od wieku popadają w nałogi, wymagające leczenia:

 • chemiczne – od substancji i środków psychoaktywnych (alkoholizm, narkomania, lekomania itp.),
 • niechemiczne –  wynikające z określonych zachowań i czynności (m.in. hazard, seksoholizm, siecioholizm, shopping, infoholizm, tanoreksja).
 • W literaturze przedmiotu funkcjonują różne klasyfikacje determinantów uzależnienia, jako pewnego stanu „zniewolenia” i utraty zdolności kierowania i panowania nad sobą. Powstało wiele teorii wyjaśniających faktory powstawania i przebiegu nałogów. Można je umownie podzielić na dwie zasadnicze grupy koncepcji, które wskazują na czynniki: społeczne (rodzinne, szkolne, rówieśnicze, środowiskowe) i pozaspołeczne (biologiczne, psychologiczne).

  Proponowane w klinice Vita Libera terapie wychodzenia z nałogu skupiają się zarówno na przyczynach, jak i symptomach i skutkach uzależnienia, aby wypracować optymalny plan leczenia.

  Jak przebiega leczenie uzależnień?

  Proponowana przez naszą klinikę terapia uzależnień opiera się na najnowocześniejszych metodach leczenia i ma charakter kompleksowy. W pierwszej kolejności odbywa się konsultacja ze specjalistami, która ma na celu określenie stanu zdrowia oraz rodzaju i stopnia uzależnienia pacjenta, i na tej podstawie dopasowania najlepszego programu terapeutycznego. Zazwyczaj składa się on z kilku etapów, obejmujących pobyt stacjonarny podstawowy i pogłębiony w naszej placówce, a potem także terapię o charakterze ambulatoryjnym.

  • Detoksykacja

  Detoks, czyli oczyszczenie organizmu osoby uzależnionej z toksyn, jest konieczny wyłącznie w przypadku, gdy nałóg dotyczy przyjmowania substancji psychoaktywnych takich jak narkotyki, alkohol, leki, czy dopalacze. Przeprowadzamy go w naszej klinice, która dysponuje do tego niezbędnym sprzętem i przede wszystkim kadrą lekarzy i specjalistów. Z tego względu zapewniamy profesjonalną pomoc w bezpiecznym przetrwaniu zespołu abstynencyjnego. Detoksykacja jest potrzebna, ponieważ ma na celu eliminację pozostałości szkodliwych substancji z organizmu, likwidację fizjologicznego głodu oraz wzmocnienie pacjenta fizycznie i psychicznie przed właściwą terapią.

  Odtruwanie jest ważnym krokiem do rozpoczęcia lub kontynuowania walki z nałogiem. Stosowane są adekwatne do choroby środki farmakologiczne (glukoza, witaminy, minerały, probiotyki, leki uspokajające), które łagodzą odczuwany ból. Ta faza leczenia uzależnienia – oprócz odizolowania od substancji psychoaktywnych oraz usunięcia ich z organizmu – ma także na celu poprawę gospodarki wodno-elektrolitowej. Detoksykacja ma również pomóc w odbudowaniu pewności siebie przez pacjenta i poczucia kontroli nad swoim życiem. 

  Zadzwoń teraz: +48 538 455 505

  Podstawowa psychoterapia uzależnień

  Najważniejszym elementem całego procesu leczenia jest psychoterapia uzależnień, która we wstępnej fazie powinna odbyć się w specjalistycznym ośrodku w trybie stacjonarnym. Polega ona na zajęciach grupowych i indywidualnych o bardzo dużej intensywności, które prowadzone są przez lekarzy, psychologów i terapeutów. Pacjenci praktycznie przez cały dzień odbywają różne spotkania oraz prowadzą aktywności zgodnie z założonym programem. Ich celem jest m.in.:

  • uświadomienie pacjentowi problemu nałogu i jego konsekwencji,
  • pomoc w zrozumieniu przyczyn powstania uzależnienia,
  • wzbudzenie silnej motywacji do walki z chorobą,
  • przemodelowanie (tzw. reprogramming) zachowań i reakcji na różne sytuacje, by skutecznie wytrwać w abstynencji i umieć żyć bez substancji uzależniających.

  W niektórych przypadkach, oprócz psychoterapii, niezbędne jest zastosowanie także leczenia farmakologicznego. Stosuje się je przede wszystkim w trakcie detoksykacji, aby złagodzić objawy zespołu odstawiennego. Niekiedy jednak konieczne jest kontrolowane podawanie środków zastępujących stosowane dotychczas narkotyki (chodzi głównie o opioidy), aby zredukować głód psychiczny oraz negatywne skutki społeczne i zdrowotne związane z uzależnieniem.

  Terapia pogłębiona i dla osób współuzależnionych

  Ten etap leczenia uzależnień może odbywać się w warunkach stacjonarnych, jak i ambulatoryjnych , czyli na zasadzie odwiedzin przez pacjenta placówki w celu odbycia spotkań z terapeutą. I w tym przypadku może być stosowana zarówno terapia indywidualna, jak i grupowa. Są one niezbędne, aby utrwalić motywację do walki z nałogiem i zapobiec nawrotom choroby. Niestety takie nawroty zdarzają się dość często i zazwyczaj wynikają z zaniechania kontynuowania leczenia.

  Podczas tego etapu pacjent otrzymuje przede wszystkim wsparcie, które jest niezbędne w wytrwaniu w abstynencji. W przypadku alkoholizmu praktykowane są spotkania w grupach wsparcia w ramach mityngów AA, ale równie duże znaczenie ma profesjonalna pomoc psychologiczna, dzięki której osoba uzależniona nieustannie uczy się radzić sobie z pokusami i problemami życia codziennego.

  Nasz ośrodek leczenia uzależnień ma również specjalne programy dla rodzin i bliskich pacjentów. Naszym zdaniem włączenie ich w proces terapeutyczny, a także udzielenie im profesjonalnej pomocy psychologicznej, co znacznie zwiększa szanse na powodzenie terapii.

  Ile trwa leczenie uzależnienia?

  Niektóre nałogi, takie jak alkoholizm czy narkomania, są chorobami przewlekłymi z wysokim ryzykiem nawrotów, dlatego można powiedzieć, że leczenie uzależnień trwa do końca życia. Podstawowa terapia stacjonarna w specjalistycznym ośrodku trwa zwykle kilka tygodni, natomiast kolejny etap, polegający na terapii pogłębionej w ośrodku stacjonarnym lub regularnych spotkaniach z terapeutą i grupą wsparcia może wynosić do 24 miesięcy.

  Wszystkie osoby, które chcą podjąć walkę ze swoim nałogiem, serdecznie zapraszamy do naszego specjalistycznego ośrodka terapii uzależnień w Warszawie Vita Libera. Mogą Państwo u nas liczyć na profesjonalną i kompleksową opiekę doświadczonych lekarzy, psychoterapeutów, pielęgniarek i ratowników medycznych, a także na indywidualne podejście i wyjątkowo komfortowe warunki pobytu. Zapewniamy pełną dyskrecję i bezpieczeństwo, a także pełne zaangażowanie całego naszego zespołu. Naszym celem jest skuteczne wyleczenie każdego pacjenta, dlatego do jego osiągnięcia wykorzystujemy najnowocześniejsze i różnorodne metody, i nigdy nie poddajemy się w walce o lepsze życie naszych podopiecznych. Psychoterapia uzależnień to czasem jedyne rozwiązanie dla osób uzależnionych.

  Może Cię też zainteresować: