Terapia narkotykowa

To zaraz po detoksykacji (odtruciu organizmu z toksyn dostarczanych przez substancje odurzające) kolejny etap umożliwiający wyjście z nałogu. Profesjonalna terapia uzależnień od narkotyków w Warszawie prowadzona jest w wielu specjalistycznych ośrodkach dla narkomanów, między innymi w naszej nowoczesnej klinice Vita Libera. Skuteczne leczenie narkomanii wymaga zastosowania wieloetapowych programów terapeutycznych dostosowanych indywidualnie do pacjenta. Dlatego wcześniej przeprowadzane są m.in. szczegółowy wywiad zdrowotny oraz ocena problemu narkotykowego, z jakim zmaga się uzależniony.

Terapia uzależnień od narkotyków w warszawskim ośrodku

Jeśli chodzi o formy, terapie narkotykowe mogą być realizowane w trybie:

 1. stacjonarnym (całodobowym) – krótkoterminowym (ok. 6–8 tygodni) albo długoterminowym (ok. 6–24 miesięcy);

 2. dziennym – trwa on zazwyczaj 8 tygodni i obejmuje regularne kilkugodzinne sesje terapeutyczne w ośrodku, od poniedziałku do piątku w dwóch modelach: grupowym oraz indywidualnym; warunkiem uczestnictwa narkomana jest utrzymywanie abstynencji;

 3. ambulatoryjnym – celem jest kontynuowanie terapii narkotykowej i procesu zdrowienia po zakończeniu leczenia stacjonarnego bądź dziennego; ta forma również przewiduje spotkania indywidualne oraz grupowe, a także rodzinne; w jej trakcie przewidziane są też interwencje kryzysowe w przypadku częstych problemów osoby uzależnionej i jej bliskich.

  Forma terapii narkotykowej, jaką mogą zaproponować ośrodki uzależnień od narkotyków, jest zawsze indywidualnie dobierana do osoby szukającej specjalistycznej pomocy.

Od czego zacząć leczenie narkomanii?

Przede wszystkim, gdy problem dotyczy osoby najbliższej, idealny do podjęcia działania jest moment, w którym ona sama przyzna, że ma kłopot i prosi o pomoc. Wówczas bardzo istotne jest nie tylko wsparcie bliskich, ale i znalezienie ośrodka uzależnień od narkotyków. Im wcześniej chory zostanie zdiagnozowany i rozpocznie proces terapii odwykowej, tym większe są szanse na wyzdrowienie.

W związku z tym, że specjalistyczne leczenie jest procesem kompleksowym, obejmuje wszystkie aspekty życia pacjenta. Dlatego jego główne cele poza całkowitą abstynencją od substancji szkodliwych, to także:

 • zdefiniowanie i zrozumienie źródeł problemów – nierzadko są to np. kłopoty w pracy i życiu rodzinnym, brak umiejętności radzenia sobie ze stresem i problemami albo asertywności, chęć potrzeby przynależności narkomana do grupy albo problemy emocjonalne (poczucie samotności, niska samoocena itp.),

 • pozyskanie wiedzy na temat tego, jakimi metodami można pokonywać głód narkotykowy i wdrożenie ich w praktyce,

 • nabycie umiejętności prawidłowego funkcjonowania w codziennym życiu,

 • odbudowanie relacji z bliskimi.

W związku z tym, że istnieje wiele metod leczenia narkomanii, każda terapia narkotykowa ośrodku uzależnień od narkotyków musi zostać dostosowana do potrzeb pacjenta oraz sytuacji, w jakiej aktualnie się znajduje. Powinien ją też poprzedzić detoks, którego czas trwania zależeć będzie od rodzaju substancji uzależniającej oraz poziomu zatrucia organizmu narkomana.

Etapy terapii uzależnienia od narkotyków

Czas trwania oraz rodzaj terapii narkotykowej zawsze powinien być dostosowany do osoby uzależnionej, a konkretnie stopnia zaawansowania nałogu, rodzaju zażywanych substancji psychoaktywnych oraz stanu zdrowia. Diagnozę problemu oraz metodę kuracji narkomana określa najczęściej zespół specjalistów, jakim dysponuje każdy ośrodek leczenia uzależnień. Pełny program terapeutyczny realizowany jest najczęściej w trybie stacjonarnym, a potem kontynuowany jest w trybie ambulatoryjnym i obejmuje następujące etapy:

 • detoksykację – polega ona na odtruciu organizmu i likwidacji dolegliwości związanych z odstawieniem substancji odurzającej,

 • rehabilitację – polega na terapii indywidualnej i grupowej w placówce dla narkomanów,

 • leczenie postrehabilitacyjne – jego celem jest utrwalenie abstynencji oraz wsparcie pacjenta w powrocie do normalnego życia w społeczeństwie po opuszczeniu ośrodka uzależnień od narkotyków.

Stacjonarna terapia narkotykowa może trwać od kilku tygodni do nawet 2 lat. Najkrótsze programy mają charakter motywacyjny, czyli ich celem jest uświadomienie pacjentowi problemu i zachęcenie do podjęcia leczenia. Najdłuższe przeznaczone są dla osób uzależnionych od narkotyków twardych, które powodują silne uzależnienie fizyczne i psychiczne.

Zadzwoń teraz: +48 538 455 505

Farmakologiczne metody terapii uzależnień od środków psychoaktywnych

Głównym celem jest długotrwała, a najlepiej dożywotnia eliminacja używania narkotyku. Leczenie w ośrodku oparte na farmakoterapii obejmuje co do zasady dwa podstawowe etapy. Pierwszy – polega zaprzestaniu aplikowania substancji uzależniającej, czyli osiągnięcie wstępnej abstynencji narkomana. Można to osiągnąć poprzez detoksykację albo poprzez interwencje umożliwiające stopniowe zmniejszanie używania narkotyków, aż do całkowitego ich zaprzestania. Druga faza terapii uzależnienia – polega na wydłużaniu okresu odwyku i zapobieganiu nawrotowi nałogu.

Kluczowym elementem każdego farmakologicznego leczenia narkotykowego w ośrodkach jest detoks. Może on być przeprowadzony szybko (kilka godzin lub dni) albo stopniowo (odtruwanie może trwać tygodnie, a nawet miesiące). Celem jest:

 • usunięcie uzależnienia fizjologicznego,
 • ograniczenie lub likwidacja objawów abstynencyjnych i towarzyszącego dyskomfortu,
 • zaangażowanie narkomana w procesie terapii i zapoczątkowanie długofalowej opieki psychoterapeutycznej.

Detoksykacja może być również przeprowadzana w warunkach szpitalnych. Chodzi tu w szczególności o przypadki, kiedy mogą wystąpić powikłania medyczne (napady drgawkowe). Leczenie uzależnień od narkotyków to długotrwały proces. Wymaga zaangażowania pacjenta oraz wsparcia profesjonalistów.

Psychologiczne metody terapii narkotykowej

Osoby zażywające narkotyki i inne substancje psychoaktywne postrzegają otoczenie jako środowisko nieprzyjazne, wrogie, a siebie jako bezradnych, narażonych na nieustanne porażki i niepowodzenia. Dlatego niezbędna jest odpowiednio ukierunkowana pomoc psychologiczna. Jej najważniejszym celem powinny być działania, które pozwolą tym osobom uświadomić sobie problem narkotykowy oraz odzyskać umiejętność realizowania celów życiowych.

Oprócz klasycznej psychoterapii, ośrodki dla narkomanów i inne specjalistyczne instytucje proponują inne formy terapii i leczenia uzależnień. Obejmują one m.in.:

 • poradnictwo – w postaci profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu różnych typów kryzysów natury emocjonalnej, poznawczej, behawioralnej,
 • psychoedukację – polegającą na dostarczaniu wiedzy i umiejętności do radzenia sobie ze stresem i problemami życiowymi,
 • terapię grupową – która stanowi podstawową metodę leczenia w ośrodkach dla narkomanów. Jej specyfiką jest słowne i niewerbalne wpływanie z wykorzystaniem elementów procesów interpersonalnych,
 • interwencję kryzysową – polegającą na przerwaniu spirali zachowań dysfunkcyjnych w możliwie jak najkrótszym czasie. Jej nadrzędnym zadaniem jest zapobieganie przyjmowaniu narkotyków oraz powstawaniu związanych z tym problemów, przywrócenie równowagi oraz zapobieganie przejściu ostrego kryzysu w stan chroniczny,
 • wsparcie społeczne – specyfika tej formy psychologicznej leczenia narkotykowego uzależnienia polega na tworzeniu warunków do otrzymywania pomocy socjalnej i interpersonalnej w sytuacjach ograniczonych możliwości radzenia narkomana z zadaniami życiowymi i na podtrzymaniu w sytuacjach trudnych.
 • terapię rodzin i par – nazywaną często systemową, która ma na celu zapobieganie powstawaniu dysfunkcji w funkcjonowaniu tej podstawowej komórki społecznej.

Leczenie uzależnień narkotykowych w ośrodkach metodami psychologicznymi, mają ostatecznie doprowadzić do pożądanej zmiany. Jej celem jest odstawienie narkotyków, jak i usunięcie zaburzeń zdrowia psychicznego poprzez nabycie przez narkomana lub odzyskanie umiejętności realizowania własnych celów życiowych.

Metody leczenia narkomanii

Istnieją różne koncepcje leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych, a do najważniejszych zalicza się metodę:

 • metodę medyczną – obejmuje detoks, kurację substytucyjną oraz psychoterapię narkomanów,

 • terapię integralną – łączy w sobie metody leczenia psychologicznego, farmakologicznego, ambulatoryjnego i społeczności terapeutycznej,

 • terapię wspólnotowo-resocjalizacyjną – jest to terapia grupowa w ośrodku zamkniętym.

Podstawą leczenia uzależnienia od narkotyków jest psychoterapia, która najczęściej opiera się na metodzie behawioralno-poznawczej. Dzięki niej osoba uzależniona od narkotyków poznaje przyczyny nałogu, uczy się rozpoznawać emocje i sytuacje sprzyjające sięganiu po narkotyk oraz nabywa umiejętności radzenia sobie z nimi w inny sposób, by skutecznie wytrwać w abstynencji. Celem grupowej terapii narkotykowej ośrodku dla narkomanów jest najczęściej edukacja – pacjenci poprzez różne zajęcia wspólnie uczą się nowego życia bez substancji psychoaktywnych oraz powrotu do społeczeństwa.

terapii uzależnień od niektórych substancji psychoaktywnych konieczne jest zastosowanie farmakologii. Zazwyczaj leki stosowane są na etapie detoksykacji w celu złagodzenia objawów zespołu abstynencyjnego. W przypadku uzależnienia od twardych narkotyków np. heroiny można wdrożyć tzw. leczenie substytucyjne, czyli podawanie leku zastępującego działanie środka odurzającego.

Jakie są cele terapii narkotykowej?

Jednym z najważniejszych jest poprawienie jakości życia, czyli zarówno zdrowia fizycznego, jak i stanu psychicznego. Terapia narkotykowa w ośrodku uzależnień ma także na celu odstawienie substancji odurzających i dążenie do całkowitej abstynencji. Dzięki specjalistycznemu leczeniu możliwe jest przejęcie odpowiedzialność za własne zachowanie oraz nauczenie się radzenia sobie w codziennych sytuacjach czy momentach stresowych bez sięgania po substancje psychoaktywne.

Wcześniej jednak narkoman musi wiedzieć, jakie mechanizmy towarzyszą chęci sięgania po używki oraz ćwiczy asertywność. Podczas terapii narkotykowej w ośrodku uzależnień ważna jest nauka nawiązywania zdrowych relacji z bliskimi. Podjęcie tych działań ma na celu zatrzymanie rozwoju choroby.

Zastosowanie psychoterapii w leczeniu nałogu ukierunkowane jest na wzmocnienie psychiki i uświadamianie sobie przez chorego, jak wielką krzywdę powoduje jego nałóg. Cały proces leczenia w ośrodku uzależnień od narkotyków i poza nim jest długi i trudny dla pacjenta, jednak stanowi też szansę pomocy w odzyskaniu równowagi psychicznej i fizycznej.

Walka z nałogiem trwa całe życie, dlatego – oprócz uświadomienia sobie skali własnego problemu, warto współpracować w tym zakresie z różnymi specjalistami oraz osobami, które zmagają się z podobnym problemem.

Ośrodek dla uzależnionych od narkotyków – Warszawa

Wszystkie osoby, które chcą skutecznie uwolnić się od narkomanii, zapraszamy do naszego ośrodka terapii uzależnień Vita Libera w Warszawie. Zapewniamy dyskrecję, komfortowe warunki pobytu w naszej placówce, a także indywidualnie dobrany program leczenia realizowany przez zespół najlepszych specjalistów.

Nasz wielowymiarowy proces kuracji obejmuje detoksykację, terapię psychologiczną, wsparcie społeczne, rehabilitację i resocjalizację oraz monitorowanie i utrzymanie abstynencji. Dążymy do zapewnienia pacjentom z problemem narkotykowym pełnego wsparcia w ich trudnej drodze do wyzdrowienia i odzyskania kontroli nad swoim życiem.

Może Cię też zainteresować: